pepperoni

pepperoni, tomato sauce, mozzarella, fresh oregano