Shoyu Wings

classic shoyu sauce with green onions